• More than 40 years experience in MX Off-Road
  • Fast delivery
  • Orders until 15:00 shipped same day
  • Contact +31 548 36 6724

Algemene voorwaarden

Algemene (leverings)voorwaarden


Prijzen

  1. Alle genoemde prijzen zijn in Euro's. Double D Designs bv, behoudt zich te allen tijde het recht om prijzen te wijzigen. Genoemde prijzen zijn slechts bindend wanneer de order is geaccepteerd door Double D Designs bv,
  2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, 21% volgens Nederlandse wetgeving, en exclusief eventuele verzendkosten.


Producten

De producten die worden geleverd zijn de producten zoals afgebeeld. Wijkt het geleverde product af van het product in de afbeelding, dan wordt dit vermeld in de tekst.


Aansprakelijkheid verkoper

Verkoper stelt alles in het werk om opgegeven levertijden, speciale wensen betreffende verzending enzovoorts, nauwkeurig na te komen. Verkoper is echter in geen enkel opzicht aansprakelijk voor schade van welke aard ook, indien levertijden respectievelijk speciale wensen niet kunnen worden nagekomen. Evenmin kan de koper uit dien hoofde ontbinding der overeenkomst vorderen.


Klachten, toepasselijk recht

Indien je ondanks onze zorg klachten hebt over de producten of onze dienstverlening, dan verzoeken wij je deze klachten schriftelijk of per email aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met jou tot een passende oplossing te komen. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Garantie

De garantie verleend door Double D Designs bv, op door haar geleverde producten geldt alleen voor fabricagefouten en is beperkt tot herleveren van het product of restitueren van het aankoopbedrag. Double D Designs bv,  zal geen aansprakelijkheid accepteren betreffende het gebruik van het product. Double D Designs bv, garandeert dat alle goederen in goede staat worden verzonden. Ontvangst van beschadigde goederen door koper gebeurt op eigen risico van koper. Wanneer goederen beschadigd raken tijdens transport dan zal Double D Designs bv, deze kosteloos vervangen. Echter, dit geldt alleen wanneer koper kan aantonen dat goederen geweigerd zijn bij aflevering. Bewijs van deze weigering tot afname is voor Double D Designs bv, noodzakelijk om goederen te kunnen claimen bij betreffende transportonderneming.


Retouren

Een retour kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar [email protected]

U ontvangt dan een retournummer dat u duidelijk op de retourzending dient te vermelden, wanneer u de goederen aan ons retourneerd.De retourgoederen dienen in de originele verpakking te worden geretourneerd.
Voor de verwerking van uw retour hebben wij de volgende informatie nodig: het artikelnummer, de kleur, de maat en het aantal dat u wilt retourneren.Tevens graag een omschrijving van de reden van retourneren.Speciaal voor U bestelde / geproduceerde artikelen kunnen niet retour.Daarnaast verzoeken wij u het factuurnummer van ons aan te geven, zodat wij kunnen achterhalen wanneer de producten geleverd zijn.Zonder dit nummer kunnen wij helaas geen retourzending aanmaken in ons systeem, en de artikelen niet crediteren.

U ontvangt bij retouren, die u langer dan 1 maand geleden heeft aangeschaft geen volledige vergoeding meer.Een volledig overzicht van de vergoedingen die van toepassing zijn op een retourzending vindt u onderstaand:

Binnen 1 maand 100%
Binnen 2 maanden 75%
Binnen 3 maanden 50%
> 3 maanden 0% 

Als de retourzending niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, kunnen wij de retourzending helaas niet accepteren, omdat wij deze in onze administratie niet kunnen verwerken.

Wij zijn dan genoodzaakt deze eventueel terug te sturen.


Geleverde goederen

De geleverde goederen blijven eigendom van Double D Designs bv totdat de koopprijs, inclusief eventuele bijkomende kosten, zijn voldaan. Mochten er naast, uit hoofde van deze levering ontstane vorderingen, andere vorderingen op de wederpartij zijn, dan worden de geleverde goederen pas eigendom na algehele betaling van alle vorderingen.


Beveiliging en privacy

De klant geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan Double D Designs BV zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie en beheerstaken van Double D Designs BV.

Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Double D Designs BV en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Double D Designs BV hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.


Copyright en disclaimer

Double D Designs bv, accepteert geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten in de informatie verschaft op deze website, of enig falen in naleving van verschafte informatie. Alle op deze website verschafte informatie mag gebruikt en afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik, onder voorwaarde dat de bron duidelijk vermeld wordt.